Katarzyna Maria Bogdanowicz - Dysleksja i Języki Obce

 

Polecana literatura polskojęzyczna:


Publikacje naukowe i popularnonaukowe, przydatne w rozumieniu problemu dysleksji i nauczania języków obcych uczniów z dysleksją:


 1. Berthet D. (2002). Wprowadzenie do nauki pisania. Warszawa: Wydawnictwo „Cyklady”.
 2. Bogdanowicz K. (2005). Dysleksja a nauczanie języków obcych, cz. II. W: Psychologia w szkole, nr 4 (8), 111-122.
 3. Bogdanowicz K. (2005). Dysleksja a nauczanie języków obcych. W: „Psychologia w szkole”, Kielce, „Charaktery”, nr 2 (6), 81-93.
 4. Bogdanowicz K. (2006). Dyslektycy pod szczególną opieką. W: Psychologia w szkole, nr 1 (9), 77-86.
 5. Bogdanowicz K. (2007). Dysleksja bez taryfy ulgowej. W: Między nami polonistami, nr 4, maj-czerwiec 2006, 32-34.
 6. Bogdanowicz K. (2007). Problemy emocjonalne dyslektyków. W: Między nami polonistami, nr 8, marzec-kwiecień 2007, 14-16.
 7. Bogdanowicz K. (2010). Charakterystyka deficytów poznawczych dorosłych osób z dysleksją a ich umiejętności komunikacji za pomocą pisma. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Pąchalskiej. Lublin: UMCS.
 8. Bogdanowicz K. (2011). Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 9. Bogdanowicz K. M. (2011). Rozwijanie strategii pisania na lekcjach języków obcych u ucznia z dysleksją rozwojową. Języki Obce w Szkole, nr 3/2011: 72-78.
 10. Bogdanowicz K. M. (2010). Dysleksja a języki obce – jak uczyć efektywnie. W: M. Choroszczyńska (red.). Poradnik Nauczyciela „Uzupełnienie 40 – Wrzesień 2010”. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.
 11. Bogdanowicz K. M. (2010). Jak pomagać uczniom z dysleksją na lekcjach (nie tylko) języków obcych. W: K. Szczepkowska-Szczęśniak, M. Pomianowska (red.). Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, „Uzupełnienie Marzec 2011”. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.
 12. Bogdanowicz K. M. (2010). Specyficzne trudności oraz indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów dyslektycznych. W: K. Szczepkowska-Szczęśniak, M. Pomianowska (red.). Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, „Uzupełnienie Marzec 2011”. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.
 13. Bogdanowicz K., Bogdanowicz M., Pąchalska M. (2010). Studenci z dysleksją i ich słabe strony. W: Dysleksja – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, nr 1(6) wiosna 2010, 12-14.
 14. Bogdanowicz M. (1999). Metoda Dobrego Startu. Warszawa: WSiP.
 15. Bogdanowicz M. (1994). O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lubin: Wydawnictwo Linea.
 16. Bogdanowicz M. (1996). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacji międzynarodowej. Psychologia Wychowawcza, 1, 13–23.
 17. Bogdanowicz M. (1999). Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji. „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, 217–227.
 18. Bogdanowicz M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa: CMPPP.
 19. Bogdanowicz M. (2003). Longitudinalne badania nad dysleksją rozwojową w Polsce. W: M. Plopa, B. Wojciszke (red.). Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 357–381.
 20. Bogdanowicz M. (2003). Podstawy diagnozowania dysleksji rozwojowej i praw uczniów dyslektycznych w szkole. W: B. Kaja (red.). Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 147–159.
 21. Bogdanowicz M. (2003). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa. W: T. Gałkowski, G. Jastrzebowska (red.). Logopedia – pytania i odpowiedzi. Tom 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 491–535.
 22. Bogdanowicz M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 23. Bogdanowicz M. (2006). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W: G. Krasowicz-Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 7–34.
 24. Bogdanowicz M. (2008). Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 25. Bogdanowicz M. (2009). Dysleksja u osób dorosłych. W: I. Sosin, M. Matraszek (red.). Zeszyt terapeuty. Edukacja-profilaktyka-terapia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Dysleksji, Warszawski Oddział Nr 1. Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, 52–61.
 26. Bogdanowicz M. (2009). Test czytania głośnego - Dom Marka - dla uczniów po pierwszym roku nauki czytania. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 27. Bogdanowicz M. (oprac.) (2005). Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 28. Bogdanowicz M., Adryjanek A. (2004). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 29. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M. (2007). Uczeń z dysleksją w domu. Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 30. Bogdanowicz M., Czabaj R. (2006). Jestem rodzicem dziecka z dysleksją. Najważniejsze informacje i wskazówki do pracy. Gdynia: Polskie Towarzystwo Dysleksji i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o. o.
 31. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B., Karasiewicz K. (2008). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podręcznik. Produkt projektu „Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i TACIS. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 32. Bogdanowicz M., Smoleń M. (red.) (2004). Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 33. Bogdanowicz M., Wszeborowska-Lipińska B. (1992). Rozwój psychomotoryczny, kariera szkolna i osobowość młodzieży dyslektycznej. Scholasticus, 1, 35–39.
 34. Borkowska A. R. (1998). Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową. Lublin: UMCS.
 35. Borkowska A. R. (2006). Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu. W: G. Krasowicz-Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa – perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 35–51.
 36. Brudnik E., Muszyńska A., Owczarska B. (2003). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: OWN.
 37. Butkiewicz A., Bogdanowicz K. (2004). Dyslexia in the English Classroom. Techniki nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 38. Czabaj R. (2007). Przewodnik dla nauczyciela kl. 4-6 szkoły podstawowej do programu ORTOGRAFFITI. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 39. Czabaj R., Ingielewicz B., Rożyńska M. (2005). Dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 40. Czajkowska I., Herda K. (2003). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.
 41. Doman G., Doman J. (1992). Jak nauczyć małe dziecko czytać. Bydgoszcz: Wydawnictwo Excalibur.
 42. Dryden G., Vos J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka Sp. z o.o.
 43. Fisher R. (1999). Uczymy jak się uczyć. Warszawa: WSiP.
 44. Frostig M., Horne D. (1987). Wzory i obrazki. Warszawa: PTP Wydział Psychologii UW.
 45. Gajda S. (1999). O językowym planie wyrażania, czyli o… W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.). Logopedia – pytania i odpowiedzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 27–36.
 46. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.). (1999). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 47. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z. (1994). Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.
 48. Gindrich P. A. (2002). Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 49. Górniewicz E. (2000). Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 50. Górniewicz E. (2001). Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wydawnictwo Marszałek.
 51. Grabowska A., Rymarczyk K. (red.). (2004). Dysleksja: od badań mózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
 52. Gruba J. (2002). Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania i pisania u dzieci sześcioletnich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".
 53. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2005). Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania, uwagi i zapamiętywania. Warszawa: WSiP.
 54. Kaja B. (red.) (2003). Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 55. Kostka-Szymanska M., Krasowicz-Kupis G. (red.). (2007). Dysleksja – problem znany czy nieznany? Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 56. Krasowicz G. (1991). Trudności w czytaniu – przegląd wybranych koncepcji psycholingwistycznych. Psychologia Wychowawcza, 1(34), 14-25.
 57. Krasowicz-Kupis G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6–9-letnich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 58. Krasowicz-Kupis G. (2001). Język, czytanie i dysleksja. Lublin: Agencja Wydawniczo- Handlowa Antoni Dudek.
 59. Krasowicz-Kupis G. (2004). Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 60. Krasowicz-Kupis G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN.
 61. Krasowicz-Kupis G. (red.). (2009). Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 62. Łockiewicz M. (2010). Zasoby psychologiczne osób dorosłych z dysleksją. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego i społecznego. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Bogdanowicz. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 63. O’Brien D. (2001). Sztuka zapamiętywania. Warszawa: Wydawnictwo MUZA S.A.
 64. Oszwa U. (1998). Sprawność językowa w zakresie posługiwania się kontrukcjami przyimkowymi u dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Bogdanowicz. Lublin: UMCS.
 65. Pietras I. (2008). Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 66. Pollak D. (w przygotowaniu). Studenci z dysleksją w Wielkiej Brytanii. W: M. Bogdanowicz (red.), materiały pokonferencyjne.
 67. Przewodnik dla rodziców. (2006). Projekt unijny DYPATEC (Socrates/Grundtvig2), Praga: Uniwersytet Karola.
 68. Quinn B., Dorośli z dysleksją - perspektywy po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii, w: Dysleksja – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, nr 1(6) wiosna 2010, 30-32
 69. Rak K. (2005). Wybrane cechy funkcjonowania psychospołecznego u młodzieży z dysleksją rozwojową, Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UMCS dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis. Lublin: UMCS.
 70. Reid G., Wearmouth J. (2008). Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 71. Rocławski B. (1993). Opieka logopedyczna od poczęcia. Gdańsk: Uniwersytet Gdański - Zakład Logopedii.
 72. Rocławski B. (red.) (1990). Nauka czytania i pisania. Gdańsk: Uniwersytet Gdański – Zakład Logopedii.
 73. Sawa B. (1980). Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. Warszawa: WSiP
 74. Sazon - Brykajło J. (2009). Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym. Metody terapii. Kraków: Oficyna Wydawnictwo Impuls.
 75. Smythe I. (red.) (2007). Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych. Sofia: Leonardo da Vinci. Edukacja i Kultura.
 76. Snowling M. J. (2004). Różnice indywidualne w rozwoju umiejętności czytania u dzieci. W: A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.). Dysleksja – od badań mózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, 77–98.
 77. Sochacka K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Human.
 78. Szczerbiński M. (2009). Czy dysleksja istnieje; Współczesne teorie dysleksji i ich implikacje diagnostyczne; Grammatologia; Rozwój czytania - terapia - przyszłość. (niepublikowana prezentacja multimedialna, która została przedstawiona podczas serii wykładów, które miały miejsce 14-22.12.2009 w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.
 79. Tryzno E. (2006). Diagnoza edukacyjna dzieci 6–7-letnich rozpoczynających naukę. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 80. Turewicz W. (red.) (2000). Jak pomóc dziecku z dysortografią. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 81. Wróbel T. (1963). Nauczanie i doskonalenie pisma. Warszawa: PZWS.
 82. Wróbel T. (1985). Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.
 83. Wszeborowska-Lipińska B. (1997). Trzy modele rozumienia dysleksji. Forum Psychologiczne. Tom II, 1, 39–54.
 84. Zakrzewska B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: WSiP.
 85. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 3 (11) zima 2011.

 

Publikacje zawierające opis ćwiczeń usprawniających rozwój psychomotoryczny dziecka z dysleksją oraz kształcących jego umiejętności szkolne:


 1. Barańska M., Jakacka E. (2000). Wiem jak to napisać. Ćwiczenia ortograficzne dla klas nauczania zintegrowanego. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 2. Bogdanowicz K. M. (2010). Beautiful colourful fruit – zajęcia przyjazne uczniom z dysleksją. W: K. Szczepkowska-Szczęśniak, M. Pomianowska (red.). Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, „Uzupełnienie Marzec 2011”. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.
 3. Bogdanowicz M. (2000). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 4. Bogdanowicz M. (2002). Trudne litery b, d, g, p. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 5. Bogdanowicz M. (2003). Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 6. Bogdanowicz M. (2004). W co się bawić z dziećmi. Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 7. Bogdanowicz M. (2006). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 8. Bogdanowicz M. Rożyńska M. (2004). Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 9. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2006). Piosenki do rysowania. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 10. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2003, 2004). Lewa ręka rysuje i pisze (cz. I, II, III). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 11. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2005). Zeszyt z węższą liniaturą. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 12. Buzan T. (2007). Mapy myśli. Notuj! Myśl! Zapamiętuj! Łódź: Wydawnictwo Aha!
 13. Buzan T. (2007). Rusz głową. Łódź: Wydawnictwo Aha!
 14. Chwastniewska D., Czabaj R., Piechnik-Kaszuba A. (2005). Ortograffiti (seria 8 zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas IV– VI szkoły podstawowej). Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 15. Czabaj R., Chwastniewska D. Ortograffiti (2005). Seria zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 16. Czabaj R., Piechnik Kaszuba A. (2005). Ortograffiti. Seria zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas V–VI. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 17. Frostig M., Horne D. (1987). Wzory i obrazki PTP. Warszawa: Wydz. Psychol. UW.
 18. Gaweł E. (2006). Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 0-1. Zeszyt 1 Ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Kraków: Impuls.
 19. Gaweł E. (2006). Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 2-3. Zeszyt 2. Kraków: Impuls.
 20. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M. (1995), Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 21. Handzel Z. (2005). Dyktanda graficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 22. Hływa R.A. (2004). 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 23. Jaroch-Połom L. (2004). Syczące łamigłówki dla Justunki. Wierszyki i zabawy utrwalające poprawną wymowę głoski s. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 24. Jurek A. (2005). Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak się uczyć. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 25. Krasowicz-Kupis G. (2005). Trudne głoski s-c, sz- cz. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 26. Krupa D. (2004). Rymowanki- utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 27. Maurer A. (red.) (1997). Głoska a litera: kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania. Kraków: Impuls.
 28. Maurer A. (red.) (1997). Głoski zaczynające i kończące słowa. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania (2). Kraków: Impuls.
 29. Maurer A. (red.) (1997). Zabawy rymami. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania (1). Kraków: Impuls.
 30. Omicińska A. Saduś Z. (1994). Ortografia w klasach I- III, Ortografia w kl. I- IV. Opole: Wydawnictwo Oświatowe „Promyk”.
 31. Rejniak Z., Stryjewska D. (2002). Ćwiczenia graficzne ułatwiające pisanie liter. Kielce: MAC EDUKACJA S.A.
 32. Saduś Z. (1993). Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Opole: Wydawnictwo Oświatowe „Promyk”.
 33. Studnicka J. (2004). Ortograffiti Seria zeszytów ćwiczeń dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 34. Szyndler L. (2004). Pomyśl Zapamiętaj Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. cz. I i II. Kraków: POL-DRUK.
 35. Szyndler L. (2004). Pomyśl, zapamiętaj, zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. cz. I i II. Kraków: POL-DRUK.

Polecana literatura anglojęzyczna:

 1. Bogdanowicz K. (2006). Dyslexia: a guide for teachers. W: Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. II. Oxford: Oxford University Press.
 2. Bogdanowicz K. (2006). Dyslexia: a guide for teachers. W: Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. I. Oxford: Oxford University Press.
 3. Bogdanowicz K. (2006). Dyslexia: a guide for teachers. W: Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. III. Oxford: Oxford University Press.
 4. Bogdanowicz K. (2006). Dyslexia: a guide for teachers. W: Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. IV. Oxford: Oxford University Press.
 5. Bogdanowicz M., Sayles A. (2004). Rights of Dyslexic Children in Europe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 6. Cook Moats L. (1995). Spelling. Development, Disability and Instruction. Baltimore: York Press.
 7. Critchley M. (1964). Developmental Dyslexia. London: Heinemann.
 8. Critchley M. (1970). The Dyslexic Child. London: William Heinemann Medical Books Limited.
 9. Everatt J. (1997). The abilities and disabilities associated with adult developmental dyslexia. Journal of Research in Reading, 20, 1, 13–21.
 10. Gavin Reid, Shannon Green (2011). 100 ideas for supporting pupils with dyslexia. New York, London: Continuum International Publishing Group.
 11. Gavin Reid, Shannon Green (2011). 100+ ideas for supporting pupils with dyslexia. New York, London: Continuum International Publishing Group.
 12. Goulandris N. (2003). Dyslexia in Different Languages. Cross-linguistic Comparisons. London: Whurr Publishers Ltd.
 13. Graham S., Harris K. R. (2003). Students with learning disabilities and the process of writing: A Meta-Analysis of SRSD Studies. W: Swanson, H. L., Harris, K. R., Graham, S. (red.). Handbook of learning disabilities. New York-London: The Guilford Press, 323–344.
 14. Language Shock – Dyslexia Across Cultures. A Multimedia Training Pack for Learners, Parents and Teachers (1999). Brussels: European Children in Crisis (ECIC), BBC.
 15. McLoughlin D., Leather C., Stringer P. (2002). The Adult Dyslexic. Interventions & Outcomes. London-Philadelphia: Whurr Publishers.
 16. Miles T. R. (1993). Dyslexia – The Pattern of Difficulties. London: Whurr Publishers.
 17. Moats L. C. (1995). Spelling. Development, Disability and Instructions. Baltimore: York Press.
 18. Montague M., Leavell A. G. (1994). Improving the narrative writing of students with learning disabilities. W: Remedial & special education, 15(1), 21–33.
 19. Nicolson R. I., Fawcett A. J. (2008). Dyslexia, Learning, and the Brain. Cambridge-Massachusetts-London: The MIT Press.
 20. Nicolson R. I., Fawcett A. J., Dean P. (2001). Developmental dyslexia: the cerebellar deficit hypothesis. Trends in Neurological Sciences, 24, 508–511.
 21. Nijakowska J. (2007). Understanding developmental dyslexia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Nijakowska J. (2010). Dyslexia in the Foreign Language Classroom. Bristol, Tonawanda, Ontario: Multilingual Matters.
 23. Peverly S. T. (2006). The Importance of Handwriting Speed in Adult Writing. W: Developmental Neuropsychology, 29(1), Special issue: Special issue on writing, 197–216.
 24. Pollock J., Waller E. (2001). Day-to day dyslexia in the classroom. London: RoutledgeFalmer.
 25. Reid A. A., Szczerbiński M., Iskierka-Kasperek E., Hansen P. (2006). Cognitive profiles of adult developmental dyslexics: theoretical implications, published online in Wiley InterScience, DOI: 10.1002/dys. 321.
 26. Reid G. (2004). Dyslexia. A complete guide for parents. Chichester: John Wiley & Sons. Ltd.
 27. Reid G. (2005). Dyslexia. London-New York: Continuum.
 28. Reid G., Kirk J. (2001). Dyslexia in Adults. Education and Employment. New York: John Wiley & Sons.
 29. Schneider E., Crombie M. (2004). Dyslexia and foreign language learning. Oxon, New York: David Fulton Publishers.
 30. Snowling M. J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell Publisher.
 31. Sparks R. L., Patton J., Ganschow L., Humbach N., Javorsky J. (2006). Native language predictors of foreign language proficiency and foreign language aptitude. W: Annals of dyslexia, Vol. 56, No. 1, 2006.
 32. Swanson H. L., Sáez L. (2003). Memory difficulties in children and adults with learning disabilities. W: H. L. Swanson, K. R. Harris, S. Graham (red.). Handbook of learning disabilities. New York-London: The Guilford Press, 182–198.
 33. Taylor J. (2001). Handwriting: A Teacher's Guide. London: David Fulton Publishers.
 34. Thomson M. (2004). Dyslexia. Perspectives for classroom practitioners. London: Bell & Bain Ltd.
 35. Tod J. (2000). Dyslexia. London: David Fulton Publishers.
 36. Turner E., Pughe J. (2003). Dyslexia and English. London: David Fulton Publishers.
 
Strona główna Read in english Czytaj po polsku